درباره ما

مرکز اسلامی وليعصر اولین بنیاد مذهبی و فرهنگی جامعه ایرانیان مقیم اونتاریو میباشد که با همت چند خانواده در تورنتو تشکیل گردیده و بیش از پانزده سال است که در خدمت جامعه ایرانی میباشد. مرکز اسلامی وليعصر اولین مؤسسه خيريه / فرهنگی رسمی ایرانی در کشور کانادا بوده و در دولت فدرال بعنوان Charitable Organization به ثبت رسيده است.

مرکز اسلامی وليعصر بعنوان يک بنیاد فرهنگی و مذهبی هیچگونه وابستگی به گروه های سیاسی یا سایر ارگان ها نداشته و نخواهد داشت. تمامی نیاز های مالی این بنیاد از طريق کمک های مردمی تأمین میشود.

مرکز اسلامی وليعصر متعلق به جامعه ایرانی و در خدمت خانواده های ایرانی