آرشیو صوتی تصویری

سخنرانی های مهندس عبدالعلى بازرگان در تورنتو (اپریل ۲۰۱۰)


فایل های صوتی


فایل های تصویری


سخنرانی های دکتر امین حسنی (۲۰۱۰)


فایل های صوتی


سخنرانی های مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر محسن کدیور و دکتر امین حسنی

به مناسبت محرم (ژانویه ۲۰۰۹)


فایل های صوتی


سخنرانی های دکتر آرش نراقی در تورنتو (اپریل ۲۰۰۸)


فایل های صوتی


سخنرانی های مهندس عبدالعلى بازرگان در تورنتو (اکتبر ۲۰۰۷)


فایل های صوتی


فایل های تصویری

دیدگاههای ارائه شده در این قسمت تنها نظر شخصی  ارائه کنندگان می باشد