لینک ها

 سايت عبدالعلى بازرگان

سايت علی طهماسبی

سایت مجتهد شبستری

سایت آرش نراقی

قرآن با پنج ترجمه فارسی و چهارده قرائت مختلف 

پیدا کردن جهت با استفاده از موبایل

رستوران و گوشت فروشیهای حلال در تورانتو و دیگر نقاط

دیدگاههای ارائه شده در لینکهای مربوطه تنها نظر شخصی  ارائه کنندگان می باشد