تماس با ما

Islamic Center of Valieasr

7725 Birchmount Rd. Unit 14 & 16

Markham, Ontario, L3R 9X3View Larger Map

Telephone: (905) 479-2345
                   (416) 288-9868

E-mail: info@valieasr.org

پیشنهادات و انتقادات

Google Groups
اگر میخواهید از برنامه های ویژه مرکز مطلع شوید
ایمیل خود را وارد کنید
ایمیل
بازدید از سایت گروه ولیعصر