فایل های صوتی

Download Link

25 اکتبر مفهوم مغایر دعا در دل و دیدگاه علی

Download Link

25 اکتبر ترجمه و تفسیر بخش پایانی دعای کمیل

Download Link

26 اکتبر آزادی و تفاوت بنیادین آرمان با عملکرد

Download Link

26 اکتبر پرسش و پاسخ

Download Link

27 اکتبر زن از منظر فیلسوفان غرب و اسلام تاریخی

Download Link

27 اکتبر زن از منظر قرآن

Download Link

27 اکتبر پرسش و پاسخ

Download Link

27 اکتبر عرفان و قرآن وصل ها و فصل ها

Download Link

27 اکتبر پرسش و پاسخ

Download Link

28 اکتبر حقوق بشر انتظارات الهی استنباطات بشری

Download Link

28 اکتبر پرسش و پاسخ قسمت اول

Download Link

28 اکتبر پرسش و پاسخ قسمت دوم

To download Right Click on Download Link then Save Target As ...