فایل های تصویری

Click Here

22 اپریل غلو در اسلام

Click Here

25 اپریل دین و دمکراسی

توجه : تمامی سخنرانی ها بصورت فایل های صوتی هم در دسترس هستند