فایل های تصویری

Click Here

25 اکتبر مفهوم مغایر دعا در دل و دیدگاه علی

Click Here

26 اکتبر آزادی و تفاوت بنیادین آرمان با عملکرد

Click Here

27 اکتبر زن از منظر فیلسوفان غرب و اسلام تاریخی
27 اکتبر زن از منظر قرآن

Click Here

27 اکتبر عرفان و قرآن وصل ها و فصل ها

Click Here

28 اکتبر حقوق بشر انتظارات الهی استنباطات بشری

توجه : قسمت پرسش و پاسخ  تمامی سخنرانی ها بصورت فایل های صوتی در دسترس هستند